..: 6502 SAYILI YASAYA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR :..


BAŞVURU KOŞULLARI:
1-Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve kararları almak üzere İl ve İlçe merkezlerinde hakem heyetleri kurulmuştur.

2-İlçe Hakem heyetleri İlçe sınırları içerisinde görev ve yetkilidir.

3-Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

4-Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuramaz.

BAŞVURU YERİ:
Alaca Kaymakamlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü -Tüketici Hakem Heyeti Bürosuna - Tel : (364) 411 50 01

GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Delil oluşturan diğer ilgili belgeler;fatura, irsaliye, sözleşme, gider pusulası v.s.)

2- Ayıplı Mal/Hizmet Dilekçe Örneği

3- Cayma İhtarnamesi Örneği

5- Kredi Kartı Yıllık Hesap İşletim ücreti ve aidatı hakkında Dilekçe örneği

6- Çeşitli Tüketici Karar Örnekleri

7- Kayıp, kaçak Elektrik bedeli Tüketici Karar Örneği

AÇIKLAMALAR:
1- Müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde hakem heyetince görüşülür ve karara bağlanır.

2- Hakem Heyetince toplantılar her ayın ikinci ve dördüncü haftalarının ilk günleri, en az ayda 2 defa toplanır.

3- Kararlar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

4- Taksitli satışlarda satıcı, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadırlar.

5- Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte en az 16 punto siyah koyu harflerle yazılmış 'Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malın geri almasını taahhüt ederiz' ibaresi yer almak zorundadır.

6- Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Dilekçe Örneği