T

T.C.

ALACA KAYMAKAMLIĞI

Dernekler Büro Şefliği

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Dernek Kuruluş İşlemleri

1-Gerçek veya tüzel en az 7 kurucu üyenin imzalarının bulunduğu, dernek kuruluş bildirim formu (3 adet)

2-Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü (3 adet)

3-Kurucu en az 7 üyenin herbirine ait nüfus cüzdan fotokopisi (1'er adet)

4-Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyeleri ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve ya kişilerin adı, soyadı, adresi, telefonu ve imzalarını belirten liste. (1 adet)

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 5. Maddesine Göre)

1 Saat

2

Şube Kuruluş İşlemleri

1-Şube kuruluş bildirimi (2 adet)

2-Kurucuen az 3 üyenin herbirine ait nüfus cüzdan fotokopisi (1'er adet)

3-Dernek genel merkezinin onaylı tüzüğü (3 adet)

4-Genel kurul toplantı tutanağı (2 adet)

5-Yönetim Kurulu kararı (2 adet)

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 7. Maddesine Göre)

1 Saat

3

Federasyon Kuruluş İşlemleri

1-Kurucu dernekler tarafından imzalanmış federasyon kuruluş bildirimi (2 adet)

2-Kurucu en az 5 dernek tarafından bütün sayfaları imzalanmış federasyon tüzüğü (3 adet)

3-Kurucu derneklerin almış oldukları ilgili yönetim kurulu karar fotokopileri (1'er adet)

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 9. Maddesine Göre)

1 Saat

4

Konfederasyon Kuruluş İşlemleri

1-Kurucu federasyonlar tarafından imzalanmış konfederasyon kuruluş bildirimi (2 adet)

2-Kurucu en az 3 federasyon tarafından bütün sayfaları imzalanmış konfederasyon tüzüğü (3 adet)

3-Kurucu federasyonların almış oldukları ilgili yönetim kurulu karar fotokopileri (1'er adet)

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 10. Maddesine Göre)

1 Saat

5

Platform Kuruluş İşlemleri

1-Kurucu dernekler tarafından imzalanmış mutabakat metni (2 adet)

2-Kurucu derneklerin almış oldukları ilgili karar fotokopileri (1'er adet)

1 Saat

6

Sandık Kuruluş İşlemleri

-Sandık kurulacağına dair tüzükte açık hüküm bulunması

-Genel kurul tarafından alınan karar fotokopisi (2 adet)

-Sandık İç Yönetmeliği (2 adet)

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 76. Maddesine Göre)

5 Gün

7

Tüzük İnceleme İşlemleri

1-Dernek Kuruluşlarında: Bütün sayfaları kurucu üyeler tarafından imzalanmış dernek tüzüğü (3 adet)

2-Tüzük Değişikliklerinde: Bütün sayfaları yönetim kurulu tarafından imzalanmış yeni dernek tüzüğü (3 adet), Eski tüzük (2 Adet) ve karşılaştırma tablosu (2 adet)

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 6. Maddesine Göre)

3 Gün

8

Dernek Defterlerinin Tasdiki

1-Yeni Kurulan derneklerden sadece dernek defterleri

2-Eski derneklerden dilekçe ve ekinde bu konu ile ilgili alınmış yönetim kurulu kararının bir fotokopisi.

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 36. Maddesine Göre)

1 Gün

9

Yardım Toplama Faaliyeti Başvuru Talepleri

-Tüzel Kişiler İçin (en az 3 kişilik sorumlu kurul):

1-Gerçek kişiler için istenen belgelere ek olarak konu ile ilgili alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi (1 adet)

-Gerçek Kişiler İçin (en az 3 kişilik sorumlu kurul):

1-Yardım toplamanın amacı, sekli, süresi ve faaliyet alanını içeren ilgililerce imzalı dilekçe,
2-Yardım toplama faaliyetinde görev alacaklara ait nüfus cüzdan fotokopileri, sabıka kayıt belgeleri (1'er adet) ve vesikalık fotoğrafları (2'şer adet)

3-Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayan resmi makamlardan onaylı tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, belediyeden onaylı kesif özeti, inşaat projesi v.b. belge, (1 adet)

4-Yardım toplama faaliyetinde görevlendirileceklerin arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, mülki idare amirinden alınmış izin belgesi, (1 adet)

5-Yardım toplama faaliyetinin niteliğine göre gerekli diğer belgeler,

-(Yardım Toplama Yönetmeliği'nin 6. Maddesine Göre)

3 Gün

10

Derneklerin Lokal Açma Talebi

Lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır.

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 58. Maddesine Göre)

3 Gün

11

Yurtdışından Yardım Alma

-Yurtdışından yardım alacak olan dernek veya vakıflar EK- 4'te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirimin mülki idare amirliği tarafından onaylı bir örneği ilgili bankaya verilmek üzere başvuru sahibine verilir. Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir

-(Dernekler Yönetmeliği'nin 19. Maddesine Göre)

1 Gün

12

Derneğin Faaliyette Olduğuna Dair Belge Talebi

1-İstenilen belgenin ne amaçla kullanılacağına dair ayrıntılı bilgi içeren dilekçe

1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim : Şükrü KÖSE
Unvan : V.H.K.İ.
Adres : Alaca Kaymakamlığı
Tel : 03644115001
Faks : 03644115535
E-Posta : alaca@icisleri.gov.tr

1. Müracaat Yeri:
İsim : Hayati ÖZDEMİR
Unvan : Yazı İşleri Müdür V.
Adres : Alaca Kaymakamlığı
Tel : 03644115001
Faks : 03644115535
E-Posta : alaca@icisleri.gov.tr

2. Müracaat Yeri:
İsim : Ramazan KURTYEMEZ
Unvan : Alaca Kaymakamı
Adres : Alaca Kaymakamlığı
Tel : 03644115001
Faks : 03644115535
E-Posta : alaca@icisleri.gov.tr