KÜTAHYA VALİLİĞİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

HİZMETİN DAYANAĞI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Doğum İşlemleri (Nüfusa ilk Kayıt)

1. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15 inci maddesi

2. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 24 ve 26/1 maddeleri.

1- Var ise doğum raporu, doğum raporu ibraz edilemiyorsa anne veya babanın beyanı.

2-Evlilik öncesi doğan çocuklarda anne ve baba tarafından birlikte müracaatı zorunludur.

10-15 dakika

2

Saklı Nüfus İşlemleri

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi

1- 5 adet fotoğraf

2-Saklı nüfus ilmühaberi, dilekçe ve beyan formu(Vat.24)

2.Madde istenilen belgeler vatandaşın şahsen müracaatı sırasında Nüfus Müdürlüğü tarafından tanzim edilmektedir.

İlk Müracaat

20 dakika(İlk

müracaattan

sonra diğer

kamu kurum

ve kuruluşlarla

yapılan

yazışmaların

takibi

belgelerin

toplanması,

sonuçlanması

6 ay)

3

Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 43 ve 44 üncü maddeleri

1- Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, Türkiye'de bulundukları yer Nüfus Müdürlüğüne, yabancı ülkelerde ise bulundukları bölgedeki, yoksa o yere en yakın dış temsilciliğe veya doğrudan İçişleriBakanlığına başvururlar.

1. Nüfus veya uluslararası aile cüzdanları,

2. Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örneği

3. Askerlik terhis belgesi

4. Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı

5. Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları,

6. Türkiye Cumhuriyeti pasaportları,

7. Vatandaşlık durumunu veya nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir olmak kaydıyla, Diploma, Personel Kimlik Belgesi, Tasdikname'lerden birinin ibrazı yeterlidir.

10-15 dakika

4

Evlenme

Evlenme Tescili

Evlendirme müdürlükleri (10 gün içinde) veya dış temsilciliklerden (30 gün içinde) gönderilen Mernis Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.

5-10 dakika

5

Ölüm

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31, 32, 33 maddeleri.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 65 den 78 e kadar olan maddeleri

1-Ölümü tespit eden kurum tarafından düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilen 2 nüsha Mernis ölüm bildirimi

2-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün yakınlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderiler

1-4-6 dakika

2-Müracaat

sırasında işlem

10 dakika ilave

olarak

tahkikatın

sonuçlanma

süresi.

6

Evliliğin Feshi / İptali

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 145 ve 146.maddeleri

1-Mahkeme Kararı

4-6 dakika

7

Boşanma

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 170. maddesi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. maddesi

1-Mahkeme Kararı

4-6 dakika

8

Kayıt Düzeltme

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35 ve 36.maddeleri.4721 Sayılı Türk Medeni kanununun 27 ve 40.maddeleri

1-Mahkeme Kararı

4-6 dakika

9

Gaiplik / Gaipliğin Feshi

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 34 maddesi.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 29 ve 32 inci maddeleri

1-Mahkeme Kararı

4-6 dakika

10

Vasiyetname Bildirimi / İptali

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 532.maddesi.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155. maddenin 5.fıkrası

Noter veya Dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, iptali ve mirastan feragate ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir.

6-10 dakika

11

Evlat Edinme / Evlat Edinmenin İptali

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 29 ve 30.maddeleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 ile 320 arası maddeleri

1-Mahkeme Kararı

4-6 dakika

12

Tanıma / Tanımanın İptali

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 282.Maddesi

5940 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 28.maddesi

1-Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.

2- Babanı beyanı, var ise doğum Raporu annenin nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir belge

12-15 dakika

13

Babalığa Hüküm

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301. maddesi

1-Mahkeme kararı

4-6 dakika

14

Soy Bağının Reddi

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286. maddesi

1-Mahkeme kararı

4-6 dakika

15

Maddi Hata / İdarece Kayıt Düzeltme / Kayıt Tamamlama

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 38. maddesi

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 79, 80 ve 81. maddeleri

Gerektiğinde Dilekçe

4-6 dakika

16

Kızlık Soyadını Kullanma Talep Dilekçeleri

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 55.maddesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi

1-Dilekçe

4-6 dakika

17

Nüfus Kaydının İptali

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 40. maddesi

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 98. maddesi

1-Mahkeme Kararı

4-6 dakika

18

Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 5. maddesi

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49-67 ve 86. maddeleri

1- Dilekçe veya Mahkeme kararı

10-15 dakika

19

Din Değişikliğine İlişkin İşlemler

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35/2. maddesi

1-Dilekçe

2-Ergin olmayan çocuklarla ilgili talepte anne ve babanın birlikte müracaatı

3-Velayet veya vesayet altında olanların kanuni temsilcileri

3-5 dakika

20

Veli / Vasi Bildirimi / İptali

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 404, 470, 471, 472, 473, 474, 475 ve 476 maddeleri

1-Mahkeme kararı

4-6 dakika

21

Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi

Nüfus Hizmetleri Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğinin 49.maddesi

Göçmen olarak veya yetkili makam kararıyla değişik tarihlerde Türk vatandaşlığını kazanarak farklı hanelere tescil edilen ya da aynı aileden olduklarını iddia eden on sekiz yaşından büyük kişilerin; bu yönde yazılı başvuruları ve ibraz edecekleri belgeler, belge ibraz edilememesi halinde mahkemeden alınacak aynı aileden olduklarına dair tespit kararı.

20-25 dakika

22

Nüfus cüzdanı düzenlenmesi

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 ve 42. Maddeleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 - 131 Maddeleri.

1-01/06/2000 tarihinden önce düzenlenen nüfus cüzdanlarının yenilenmesine ilişkin müracaat sırasında Nüfus cüzdanı, son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf ile birlikte aşağıdaki belgelerden birinin ibraz edilmesi halinde nüfus cüzdanı talep belgesi aranmaz. İstenilen belgelerden birinin ibraz edilememesi durumunda Yerleşim Yeri Muhtarlığından alınacak cüzdan talep belgesi alınması gereklidir.

Uluslar arası Aile cüzdanı, Ehliyet, Pasaport Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı, Yabancılara mahsus İkamet Teskeresi, Yabancı Kimlik Kartı veya Pasaportu

İbraz edilen belgelerin kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.

2-Kayıp nedeni ile nüfus cüzdanı talep edilmesi halinde yerleşim yeri muhtarlığından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi.

3-İbraz edilen nüfus cüzdanlarının tahrip edilmesi nedeni ile doğruluğu konusunda tereddüde düşülmesi halinde Yerleşim yeri muhtarlığından cüzdan talep belgesi talep edilir.

08-10 dakika

23

Uluslararası Aile Cüzdanı

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesi

2-Fotoğraf. (2 şer adet fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş)

15-20 dakika

24

Nüfus Kayıt Örneği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 üncü maddesi

1- Nüfus cüzdanı

2-Dilekçe (Şahsen müracaat da gerek yok)

3- Vekâletname ( Şahsen müracaat da gerek yok)

2- 3 dakika

25

Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen ; 'A (Doğum Kayıt Örneği), B (Evlenme Kayıt Örneği), C (Ölüm Kayıt Örneği) Formları

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu ve Sözleşmeleri (16 nolu sözleşme)

1-Nüfus Cüzdanı

8-10 dakika

26

Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri (20 nolu sözleşme)

1-Nüfus Cüzdanı

2-Yabancı vatandaşa ait kimlik belgesi, doğum belgesi ile daha önce evlenmiş olup da evlenmesi sona erenlerin bu durumlarını gösterir tasdik ve tercüme edilmiş medeni hal belgeleri

4- 5 dakika

27

Adres Beyanı

Adres Kayıt Sistemi uygulama Yönetmeliği

1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı.(Bu belgelerden birinin ibrazı yeterlidir)

2-Beyan edilen adresin UAVT'de dolu olması halinde beyan edilen adreste oturulduğunu belgeleyen elektrik, su, doğalgaz, faturası, noterden tasdikli kira kontratı ibrazı gereklidir.

3-Beyan edilen adresin UAVT'de boş olması halinde adrese herhangi bir belge aranmaz.

7-10 dakika

28

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 52/4 Maddesi

1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı(Bu belgelerden birinin ibrazı yeterlidir.)

2-3 dakika


29

Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplandırılması

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Başvuru
Formu veya Dilekçe

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksizbelge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.İlk Müracaat Yeri: kinci Müracaat Yeri :
İsim : Memduh ATAKCAN İsim : Ramazan KURTYEMEZ
Unvan : İlçe Nüfus Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Alaca Nüfus Müdürlüğü Adres : Alaca Kaymakamlığı
Tel : (0 364) 411 24 86 Tel : (0 364) 411 50 01
Faks : (0 364) 411 52 13 Faks : (0 364) 411 55 35
E-Posta : alaca19@nvi.gov.tr E-Posta : alaca@icisleri.gov.tr